slider
 
pujcovna

Podmínky zapůjčení vozu

Užijte si svobodné cestování a nevažte se na předem plánované ubytování v hotelu. Zastavte v lese, u vody či na polní cestě a probuďte se ráno do klidné přírody.

Než si vůz zapůjčíte, seznamte se prosím s podmínkami pronájmu. V případě jakýchkoliv nejasností a otázek nás neváhejte kontaktovat.

 

Věk a doklady

 • Minimální věk nájemce je 21 let.
 • Nájemce musí být držitelem řidičského průkazu min. po dobu 3 let.
 • K pronájmu vozu jsou potřeba dva doklady totožnosti (řidičský průkaz + občanský průkaz).
 • V případě firem je překládán živnostenský list či výpis z obchodního rejstříku.
 • Vůz může řídit nájemce i jeho spolucestující, pokud jsou uvedeni ve smlouvě o nájmu jako další řidiči (náhradní řidiči musí splňovat stejná kritéria jako nájemce – viz výše).
 • Ve voze je zakázáno kouřit.
 • Zakázané jsou jakékoliv úpravy vozu (vrtání, polepování a další).

Převzetí a vrácení vozidla

Zapůjčení či vrácení vozu a s tím spojená administrativa trvá přibližně hodinu, proto prosím počítejte s touto časovou rezervou. Vozidlo se předává od 8 hodin prvního dne půjčení a vrací se do 16 hodin posledního dne půjčení v pracovní dny (pondělí–pátek), pokud není s pronajímatelem dohodnuto jinak. Den předání a den vrácení vozidla se počítá jako jeden den pronájmu.

 • Vůz zapůjčujeme čistý a s plnou nádrží pohonných hmot – ve stejném stavu se vůz také vrací.
 • Odpadní nádrž nájemce před vrácením vozu vyprázdní. Pokud tak neučiní, účtujeme servisní poplatek 1 500 Kč.
 • Spotřebovanou vodu a plyn doplňuje pronajímatel.
 • V případě použití lékárničky či hasicího přístroje nahrazuje nájemce novým vybavením.

Servisní poplatek

Servisní poplatek 1 900 Kč vč. DPH účtujeme pouze pro pronájmy kratší než 6 dní včetně (v pronájmu na 7 a více dní není účtován). Poplatek zahrnuje:

 • Vyčištění interiéru a exteriéru vozidla
 • Doplnění provozních kapalin
 • Doplnění 1 x plné plynové lahve
 • Čisté lůžkoviny (prostěradla) a prostředky na mytí nádobí
 • Pronajmutí kempingového nádobí (vařič, talíře, příbory a další)
 • Servis vozidla
 • Asistenční služby v rozšířeném rozsahu

Kauce

Vratná kauce činní 30 000 Kč a hradí se před převzetím vozu (hotově či bezhotovostně platební kartou). Tato dočasná záloha je nájemci vrácena v plné výši, pokud je vůz při předání pronajímateli v pořádku. V případě poškození či znečištění vozu, nebo v případě škody nekryté havarijním pojištěním slouží kauce k uhrazení těchto nákladů.

Pojištění

Vozy mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla s územní platností dle zelené karty, jsou all-risk havarijně pojištěny se spoluúčastí 10 %, min. však 10 000 Kč. Spoluúčast bude v případě pojistné události stržena z kauce (viz výše).

Havarijní pojištění nelze uplatnit při poškození či ztrátě vozu a nevztahuje se ani na vniknutí třetí osoby. Toto pojištění se nevztahuje také na krádež či poškození příslušenství a předmětů. Tyto škody budou případně odečteny z kauce. Pokud škody přesáhnou výši kauce, nájemce je povinen uhradit rozdílnou částku do 5 pracovních dní.

Platební podmínky

 1. Nájemce po rezervaci vozu obdrží e-mailem náhled smlouvy o nájmu a fakturu k úhradě zálohy.
 2. Záloha činí 30 % z celkové nájemní ceny a je nutné ji uhradit do tří dnů.
 3. Následně nájemce obdrží k podpisu smlouvu o pronájmu – jednu podepsanou kopii zašle poštou do tří dnů zpět pronajímateli.
 4. Doplatek nájemného a servisní poplatek (tento poplatek se účtuje pouze u pronájmu na 3–7 dní) je nezbytné uhradit bezhotovostně min. 5 dní před plánovaným převzetí vozu, nebo kartou při převzetí vozu.

Sankce a jiné doplatky

 • Za ztrátu klíčů od vozidla, osvědčení o registraci vozidla, zelené karty, servisní knížky nebo ostatní dokumentace účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 5 000 Kč za každou ztracenou položku.
 • V případě vrácení hrubě znečištěného vozu účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 5 000 Kč.
 • V případě pozdějšího vrácení vozu, než je dohodnuto ve smlouvě, účtuje pronajímatel smluvní pokutu ve výši až 10 000 Kč za každých započatých 24 hodin prodlení.
 • Doplatek za nadlimitní počet ujetých kilometrů ve výši 6 Kč/km včetně DPH bude účtován pouze při nájmu vozidla na 1 až 6 dnů. Maximální denní limit ujetých km pro tyto účely činí 300 km. Předmětný doplatek je nájemce povinen uhradit pronajímateli při vrácení vozidla.

Nehody a poruchy

 • Jakoukoliv škodu je nájemce povinen ihned telefonicky nahlásit pronajímateli.
 • V případě nehody, živelné události, vniknutí třetí osoby do vozu či odcizení vozu je nájemce povinen událost okamžitě nahlásit policii a vyžádat si doklad o šetření případu.
 • Případnou opravu zajišťuje autorizovaný servis. V případě této situace vše konzultujte s pronajímatelem.
 • Pro případ poruchy, nehody či odcizení vozu je součástí pronájmu také asistenční služba na telefonu.

Podmínky storna

V případě odstoupení od smlouvy ze strany nájemce účtuje pronajímatel nájemci odstupné:

 • ve výši 20 % z celkového sjednaného nájemného při odstoupení od smlouvy 61 a více dní před sjednaným prvním dnem pronájmu,
 • ve výši 30 % z celkového sjednaného nájemného při odstoupení od smlouvy 31 až 60 dnů před sjednaným prvním dnem pronájmu,
 • ve výši 50 % z celkového sjednaného nájemného při odstoupení od smlouvy 11 až 30 dnů před sjednaným prvním dnem pronájmu,
 • 100 % z celkového sjednaného nájemného při odstoupení od smlouvy 10 a méně dní před sjednaným prvním dnem pronájmu či nedostavení se k převzetí vozidla ve sjednaném termínu nebo nesplnění podmínek k jeho převzetí.

Při předčasném ukončení pronájmu se nespotřebovaná část nájemného nevrací.